ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,050 3,046 4 0.13 3
มกราคม 2558 807 804 3 0.37 3
กุมภาพันธ์ 2558 2,247 2,247 0 - 4 -
มีนาคม 2558 2,088 2,088 0 - 2 -
เมษายน 2558 2,366 2,366 0 - 1 -
พฤษภาคม 2558 3,089 3,089 0 - 10 -
มิถุนายน 2558 2,852 2,852 0 - 8 -
กรกฎาคม 2558 3,785 3,785 0 - 8 -
ตุลาคม 2558 4,069 4,069 0 - 9 -
รวม24,35324,34699.9770.03480.20

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000