ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 4,082 4,082 0 - 2 -
มกราคม 2558 1,832 1,832 0 - 0 -
กุมภาพันธ์ 2558 3,973 3,973 0 - 0 -
มีนาคม 2558 2,981 2,981 0 - 0 -
เมษายน 2558 1,230 1,230 0 - 0 -
พฤษภาคม 2558 2,443 2,443 0 - 0 -
มิถุนายน 2558 1,948 1,948 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 3,988 3,988 0 - 1 -
ตุลาคม 2558 4,511 4,511 0 - 4 -
รวม26,98826,988100.0000.0080.03

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000