ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,213 3,213 0 - 3 -
มกราคม 2558 2,648 2,648 0 - 3 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,238 2,238 0 - 4 -
มีนาคม 2558 1,593 1,593 0 - 1 -
เมษายน 2558 1,872 1,872 0 - 2 -
พฤษภาคม 2558 1,517 1,517 0 - 2 -
มิถุนายน 2558 1,948 1,948 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 4,354 4,354 0 - 6 -
ตุลาคม 2558 6,870 6,870 0 - 8 -
รวม26,25326,253100.0000.00300.11

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000