ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 4,931 4,924 7 0.14 0
มกราคม 2558 2,706 2,697 9 0.33 1
กุมภาพันธ์ 2558 2,463 2,463 0 - 1 -
มีนาคม 2558 2,778 2,778 0 - 0 -
เมษายน 2558 2,288 2,288 0 - 1 -
พฤษภาคม 2558 2,504 2,504 0 - 0 -
มิถุนายน 2558 1,635 1,635 0 - 0 -
กรกฎาคม 2558 2,231 2,230 1 0.04 2
ตุลาคม 2558 5,776 5,776 0 - 15 -
รวม27,31227,29599.94170.06200.07

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000