ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 4,406 4,364 42 0.95 3
มกราคม 2558 2,751 2,751 0 - 4 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,683 2,683 0 - 1 -
มีนาคม 2558 2,688 2,688 0 - 0 -
เมษายน 2558 3,024 3,024 0 - 3 -
พฤษภาคม 2558 1,758 1,758 0 - 2 -
มิถุนายน 2558 1,520 1,520 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 3,932 3,932 0 - 1 -
ตุลาคม 2558 5,387 5,387 0 - 4 -
รวม28,14928,10799.85420.15190.07

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000