ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 5,099 5,092 7 0.14 1
มกราคม 2558 2,815 2,807 8 0.28 2
กุมภาพันธ์ 2558 2,362 2,362 0 - 0 -
มีนาคม 2558 1,970 1,970 0 - 1 -
เมษายน 2558 2,967 2,967 0 - 1 -
พฤษภาคม 2558 2,400 2,400 0 - 1 -
มิถุนายน 2558 1,851 1,851 0 - 2 -
กรกฎาคม 2558 2,831 2,831 0 - 0 -
ตุลาคม 2558 6,325 6,325 0 - 4 -
รวม28,62028,60599.95150.05120.04

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000