ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 7,116 7,116 0 - 1 -
มกราคม 2558 3,267 3,267 0 - 1 -
กุมภาพันธ์ 2558 4,339 4,339 0 - 20 -
มีนาคม 2558 7,253 7,253 0 - 8 -
เมษายน 2558 1,805 1,805 0 - 4 -
พฤษภาคม 2558 3,178 3,178 0 - 6 -
มิถุนายน 2558 3,006 3,006 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 1,897 1,897 0 - 18 -
ตุลาคม 2558 5,881 5,881 0 - 18 -
รวม37,74237,742100.0000.00770.20

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000