ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,963 2,944 19 0.64 24
มกราคม 2558 3,125 3,125 0 - 35 -
กุมภาพันธ์ 2558 5,008 5,008 0 - 60 -
มีนาคม 2558 3,392 3,392 0 - 57 -
เมษายน 2558 2,079 2,079 0 - 16 -
พฤษภาคม 2558 4,569 4,569 0 - 48 -
มิถุนายน 2558 2,542 2,542 0 - 31 -
กรกฎาคม 2558 3,898 3,898 0 - 42 -
ตุลาคม 2558 6,461 6,461 0 - 75 -
รวม34,03734,01899.94190.063881.14

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000