ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,399 3,399 0 - 1 -
มกราคม 2558 1,090 1,090 0 - 1 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,012 2,012 0 - 3 -
มีนาคม 2558 1,957 1,957 0 - 0 -
เมษายน 2558 1,354 1,354 0 - 0 -
พฤษภาคม 2558 1,218 1,218 0 - 2 -
มิถุนายน 2558 1,769 1,769 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 2,666 2,666 0 - 19 -
ตุลาคม 2558 2,884 2,884 0 - 8 -
รวม18,34918,349100.0000.00350.19

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000