ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,466 2,466 0 - 3 -
มกราคม 2558 822 822 0 - 2 -
กุมภาพันธ์ 2558 1,094 1,094 0 - 2 -
มีนาคม 2558 1,276 1,276 0 - 7 -
เมษายน 2558 1,024 1,023 1 0.10 3
พฤษภาคม 2558 1,305 1,305 0 - 3 -
มิถุนายน 2558 1,833 1,833 0 - 8 -
กรกฎาคม 2558 2,383 2,383 0 - 16 -
ตุลาคม 2558 2,576 2,576 0 - 6 -
รวม14,77914,77899.9910.01500.34

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000