ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 5,760 5,755 5 0.09 12
มกราคม 2558 3,055 3,055 0 - 8 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,923 2,923 0 - 10 -
มีนาคม 2558 3,390 3,390 0 - 4 -
เมษายน 2558 2,832 2,832 0 - 7 -
พฤษภาคม 2558 1,791 1,791 0 - 7 -
มิถุนายน 2558 2,000 2,000 0 - 3 -
กรกฎาคม 2558 2,405 2,405 0 - 5 -
ตุลาคม 2558 3,955 3,955 0 - 9 -
รวม28,11128,10699.9850.02650.23

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000