ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,698 3,698 0 - 0 -
มกราคม 2558 1,941 1,941 0 - 0 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,618 2,618 0 - 0 -
มีนาคม 2558 1,557 1,557 0 - 0 -
เมษายน 2558 1,812 1,812 0 - 0 -
พฤษภาคม 2558 1,898 1,898 0 - 0 -
มิถุนายน 2558 1,535 1,535 0 - 0 -
กรกฎาคม 2558 2,578 2,578 0 - 0 -
ตุลาคม 2558 3,413 3,413 0 - 0 -
รวม21,05021,050100.0000.0000.00

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000