ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,660 2,653 7 0.26 0
มกราคม 2558 1,230 1,230 0 - 2 -
กุมภาพันธ์ 2558 1,591 1,591 0 - 1 -
มีนาคม 2558 2,460 2,460 0 - 1 -
เมษายน 2558 1,661 1,661 0 - 0 -
พฤษภาคม 2558 2,082 2,082 0 - 0 -
มิถุนายน 2558 1,013 1,013 0 - 0 -
กรกฎาคม 2558 3,489 3,489 0 - 8 -
ตุลาคม 2558 3,560 3,560 0 - 3 -
รวม19,74619,73999.9670.04150.08

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000