ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,189 3,189 0 - 10 -
มกราคม 2558 1,245 1,245 0 - 2 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,148 2,148 0 - 5 -
มีนาคม 2558 1,302 1,302 0 - 5 -
เมษายน 2558 1,222 1,222 0 - 3 -
พฤษภาคม 2558 2,919 2,919 0 - 1 -
มิถุนายน 2558 2,413 2,413 0 - 5 -
กรกฎาคม 2558 3,612 3,612 0 - 5 -
ตุลาคม 2558 3,171 3,171 0 - 16 -
รวม21,22121,221100.0000.00520.25

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000