ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,105 3,105 0 - 10 -
มกราคม 2558 1,359 1,359 0 - 2 -
กุมภาพันธ์ 2558 4,080 4,080 0 - 10 -
มีนาคม 2558 3,076 3,076 0 - 2 -
เมษายน 2558 1,682 1,682 0 - 3 -
พฤษภาคม 2558 1,677 1,677 0 - 8 -
มิถุนายน 2558 1,830 1,830 0 - 4 -
กรกฎาคม 2558 1,569 1,569 0 - 1 -
ตุลาคม 2558 4,466 4,466 0 - 9 -
รวม22,84422,844100.0000.00490.21

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000