ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 7,997 7,997 0 - 52 -
มกราคม 2558 2,821 2,821 0 - 20 -
กุมภาพันธ์ 2558 4,815 4,815 0 - 27 -
มีนาคม 2558 5,419 5,419 0 - 25 -
เมษายน 2558 3,053 3,053 0 - 19 -
พฤษภาคม 2558 7,313 7,313 0 - 42 -
มิถุนายน 2558 4,678 4,678 0 - 24 -
กรกฎาคม 2558 12,438 12,438 0 - 87 -
ตุลาคม 2558 8,957 8,957 0 - 55 -
รวม57,49157,491100.0000.003510.61

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000