ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 5,891 5,891 0 - 3 -
มกราคม 2558 3,381 3,381 0 - 0 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,612 2,612 0 - 2 -
มีนาคม 2558 1,770 1,770 0 - 0 -
เมษายน 2558 2,116 2,115 1 0.05 0
พฤษภาคม 2558 2,257 2,257 0 - 4 -
มิถุนายน 2558 2,336 2,336 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 4,534 4,534 0 - 1 -
ตุลาคม 2558 5,714 5,714 0 - 1 -
รวม30,61130,610100.0010.00120.04

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000