ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 3,441 3,441 0 - 7 -
มกราคม 2558 1,069 1,069 0 - 3 -
กุมภาพันธ์ 2558 1,376 1,376 0 - 3 -
มีนาคม 2558 1,436 1,436 0 - 0 -
เมษายน 2558 2,095 2,095 0 - 2 -
พฤษภาคม 2558 1,458 1,458 0 - 1 -
มิถุนายน 2558 1,303 1,303 0 - 5 -
กรกฎาคม 2558 2,292 2,291 1 0.04 2
ตุลาคม 2558 3,726 3,726 0 - 6 -
รวม18,19618,19599.9910.01290.16

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000