ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 4,298 4,298 0 - 13 -
มกราคม 2558 2,747 2,746 1 0.04 3
กุมภาพันธ์ 2558 2,097 2,097 0 - 2 -
มีนาคม 2558 3,417 3,417 0 - 8 -
เมษายน 2558 2,203 2,203 0 - 4 -
พฤษภาคม 2558 3,656 3,656 0 - 7 -
มิถุนายน 2558 2,493 2,493 0 - 1 -
กรกฎาคม 2558 4,240 4,240 0 - 7 -
ตุลาคม 2558 5,799 5,799 0 - 15 -
รวม30,95030,949100.0010.00600.19

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000