ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 12272 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
มิถุนายน 2558 69,581 51,825 74.48 17,756 4,431
กรกฎาคม 2558 76,945 7,706 69,239 751
สิงหาคม 2558 14,806 14,331 475 3.21 148
กันยายน 2558 7,365 7,112 253 3.44 62
ตุลาคม 2558 7,489 7,246 243 3.24 71
รวม176,18688,22050.0787,96649.935,4633.10

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000