ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
มีนาคม 2558 15,256 0 15,256 11,361
เมษายน 2558 3,325 0 3,325 2,400
พฤษภาคม 2558 4,238 0 4,238 3,156
สิงหาคม 2558 15,821 0 15,821 3,936
กันยายน 2558 3,926 0 3,926 21
ตุลาคม 2558 19,312 11,599 7,713 165
รวม61,87811,59918.7450,27981.2621,03934.00

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000