ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
พฤศจิกายน 2557 1,304 1,304 0 - 5 -
มีนาคม 2558 4,796 4,796 0 - 30 -
เมษายน 2558 760 760 0 - 2 -
พฤษภาคม 2558 980 980 0 - 3 -
มิถุนายน 2558 932 931 1 0.11 2
กรกฎาคม 2558 2,119 2,119 0 - 20 -
สิงหาคม 2558 1,040 1,040 0 - 8 -
กันยายน 2558 1,127 1,127 0 - 9 -
ตุลาคม 2558 1,006 1,005 1 0.10 12 1.19
รวม14,06414,06299.9920.01910.65

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000