ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
พฤษภาคม 2558 684,766 270,269 414,497 13,825
มิถุนายน 2558 73,183 60,222 82.29 12,961 1,428 1.95
กรกฎาคม 2558 0 0 - 0 - 0 -
สิงหาคม 2558 76,431 55,176 72.19 21,255 1,570
กันยายน 2558 125,797 103,655 82.40 22,142 2,427 1.93
ตุลาคม 2558 190,817 149,075 78.12 41,742 10,579
รวม1,150,994638,39755.46512,59744.5429,8292.59

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000