ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
เมษายน 2558 17,362 0 17,362 1,642
พฤษภาคม 2558 17,166 0 17,166 17,166
มิถุนายน 2558 65,062 44,971 20,091 741 1.14
กรกฎาคม 2558 4,946 4,929 17 0.34 53 1.07
สิงหาคม 2558 3,215 3,206 9 0.28 34 1.06
ตุลาคม 2558 3,231 3,227 4 0.12 23
รวม110,98256,33350.7654,64949.2419,65917.71

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000