ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,917 2,917 0 - 4 -
มกราคม 2558 255 221 86.67 34 2
กุมภาพันธ์ 2558 422 398 24 6 1.42
มีนาคม 2558 809 809 0 - 2 -
เมษายน 2558 637 637 0 - 1 -
พฤษภาคม 2558 2,233 2,233 0 - 16 -
มิถุนายน 2558 624 624 0 - 2 -
กรกฎาคม 2558 1,691 1,691 0 - 6 -
ตุลาคม 2558 2,680 2,680 0 - 19 -
รวม12,26812,21099.53580.47580.47

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000