ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,272 2,272 0 - 17 -
มกราคม 2558 1,473 1,473 0 - 4 -
กุมภาพันธ์ 2558 1,540 1,540 0 - 12 -
มีนาคม 2558 3,107 3,107 0 - 27 -
เมษายน 2558 1,328 1,328 0 - 9 -
พฤษภาคม 2558 911 911 0 - 1 -
มิถุนายน 2558 1,223 1,223 0 - 2 -
กรกฎาคม 2558 2,158 2,158 0 - 2 -
ตุลาคม 2558 4,642 4,642 0 - 28 -
รวม18,65418,654100.0000.001020.55

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000