ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
พฤศจิกายน 2557 3,947 3,947 0 - 30 -
ธันวาคม 2557 3,183 3,183 0 - 8 -
มกราคม 2558 4,997 4,997 0 - 5 -
กุมภาพันธ์ 2558 3,791 3,791 0 - 11 -
มีนาคม 2558 3,454 3,454 0 - 12 -
เมษายน 2558 3,916 3,916 0 - 14 -
พฤษภาคม 2558 3,509 3,509 0 - 31 -
มิถุนายน 2558 3,449 3,449 0 - 28 -
กรกฎาคม 2558 6,351 6,351 0 - 25 -
สิงหาคม 2558 4,021 4,021 0 - 35 -
กันยายน 2558 3,070 3,069 1 0.03 23
ตุลาคม 2558 3,280 3,278 2 0.06 36 1.10
รวม46,96846,96599.9930.012580.55

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000