ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 9,716 9,716 0 - 71 -
มกราคม 2558 4,557 4,557 0 - 31 -
กุมภาพันธ์ 2558 5,175 5,175 0 - 33 -
มีนาคม 2558 4,048 4,048 0 - 17 -
เมษายน 2558 6,613 6,613 0 - 40 -
พฤษภาคม 2558 4,344 4,344 0 - 41 -
มิถุนายน 2558 4,283 4,283 0 - 41 -
กรกฎาคม 2558 11,177 11,177 0 - 42 -
ตุลาคม 2558 14,974 14,974 0 - 128 -
รวม64,88764,887100.0000.004440.68

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000