ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 5,883 5,883 0 - 42 -
มกราคม 2558 3,764 3,764 0 - 22 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,461 2,461 0 - 16 -
มีนาคม 2558 2,208 2,208 0 - 15 -
เมษายน 2558 2,663 2,663 0 - 15 -
พฤษภาคม 2558 2,445 2,445 0 - 21 -
มิถุนายน 2558 3,010 3,010 0 - 36 -
กรกฎาคม 2558 4,255 4,255 0 - 45 -
ตุลาคม 2558 7,749 7,749 0 - 89 -
รวม34,43834,438100.0000.003010.87

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000