ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 10,353 0 10,353 366
มกราคม 2558 4,730 0 4,730 96
กุมภาพันธ์ 2558 4,735 0 4,735 159
มีนาคม 2558 4,312 0 4,312 65 1.51
เมษายน 2558 3,070 0 3,070 104
พฤษภาคม 2558 787 0 787 20
มิถุนายน 2558 749 0 749 21
กรกฎาคม 2558 2,551 0 2,551 87
สิงหาคม 2558 1,782 0 1,782 33 1.85
กันยายน 2558 4,182 0 4,182 116
ตุลาคม 2558 8,121 8,042 79 0.97 195
รวม45,3728,04217.7237,33082.281,2622.78

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000