ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,492 2,492 0 - 55 -
มกราคม 2558 846 846 0 - 35 -
กุมภาพันธ์ 2558 1,168 1,168 0 - 13 -
มีนาคม 2558 1,259 1,259 0 - 15 -
เมษายน 2558 1,234 1,234 0 - 13 -
พฤษภาคม 2558 886 886 0 - 13 -
มิถุนายน 2558 669 669 0 - 6 -
กรกฎาคม 2558 706 706 0 - 9 -
ตุลาคม 2558 2,307 2,307 0 - 24 -
รวม11,56711,567100.0000.001831.58

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000