ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 7,644 7,644 0 - 60 -
มกราคม 2558 3,782 3,782 0 - 20 -
กุมภาพันธ์ 2558 4,273 4,273 0 - 28 -
มีนาคม 2558 3,311 3,311 0 - 31 -
เมษายน 2558 3,811 3,811 0 - 45 -
พฤษภาคม 2558 3,464 3,464 0 - 24 -
มิถุนายน 2558 3,506 3,506 0 - 27 -
กรกฎาคม 2558 4,527 4,527 0 - 49 -
ตุลาคม 2558 11,946 11,946 0 - 123 -
รวม46,26446,264100.0000.004070.88

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000