ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,100 2,100 0 - 7 -
มกราคม 2558 2,706 2,706 0 - 14 -
กุมภาพันธ์ 2558 985 985 0 - 2 -
มีนาคม 2558 993 993 0 - 3 -
เมษายน 2558 594 594 0 - 3 -
พฤษภาคม 2558 669 669 0 - 3 -
มิถุนายน 2558 564 564 0 - 3 -
กรกฎาคม 2558 3,425 3,425 0 - 18 -
ตุลาคม 2558 2,378 2,378 0 - 14 -
รวม14,41414,414100.0000.00670.46

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000