ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
มีนาคม 2558 386 386 0 - 4 -
พฤษภาคม 2558 2,537 2,537 0 - 38 -
มิถุนายน 2558 474 474 0 - 6 -
กรกฎาคม 2558 304 304 0 - 1 -
ตุลาคม 2558 2,423 2,423 0 - 60 -
รวม6,1246,124100.0000.001091.78

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000