ปีงบประมาณ

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


ปี เดือนที่ส่งข้อมูล
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
ธันวาคม 2557 2,806 2,806 0 - 5 -
มกราคม 2558 677 677 0 - 1 -
กุมภาพันธ์ 2558 2,022 2,022 0 - 2 -
มีนาคม 2558 1,215 1,215 0 - 3 -
เมษายน 2558 6,967 6,967 0 - 13 -
พฤษภาคม 2558 1,984 1,984 0 - 4 -
มิถุนายน 2558 1,758 1,758 0 - 2 -
กรกฎาคม 2558 2,003 2,002 1 0.05 1
ตุลาคม 2558 2,663 2,663 0 - 6 -
รวม22,09522,094100.0010.00370.17

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000