ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


หน่วยบริการ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
04248 รพ.สต.สำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลสำราญ 2,690 2,690 0 - 41 -
04249 รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 09 ตำบลสำราญ 3,254 3,254 0 - 11 -
04250 รพ.สต.โคกสี หมู่ที่ 02 ตำบลโคกสี 5,312 5,312 0 - 3 -
04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 07 ตำบลท่าพระ 4,531 4,531 0 - 13 -
04252 รพ.สต.ท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ 5,649 5,649 0 - 61 -
04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านทุ่ม 4,260 4,260 0 - 16 -
04254 รพ.สต.เมืองเก่า หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองเก่า 4,069 4,069 0 - 9 -
04255 รพ.สต.บ้านดอนบม หมู่ที่ 06 ตำบลเมืองเก่า 4,511 4,511 0 - 4 -
04256 รพ.สต.บ้านผือ หมู่ที่ 02 ตำบลพระลับ 6,870 6,870 0 - 8 -
04257 รพ.สต.พระลับ หมู่ที่ 09 ตำบลพระลับ 5,776 5,776 0 - 15 -
04258 รพ.สต.สาวะถี หมู่ที่ 08 ตำบลสาวะถี 5,387 5,387 0 - 4 -
04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี 6,325 6,325 0 - 4 -
04260 รพ.สต.บ้านหว้า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านหว้า 5,881 5,881 0 - 18 -
04261 รพ.สต.บ้านค้อ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านค้อ 6,461 6,461 0 - 75 -
04262 รพ.สต.บ้านซำจาน หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านค้อ 2,884 2,884 0 - 8 -
04263 รพ.สต.แดงใหญ่ หมู่ที่ 05 ตำบลแดงใหญ่ 2,576 2,576 0 - 6 -
04264 รพ.สต.ดอนช้าง หมู่ที่ 01 ตำบลดอนช้าง 3,955 3,955 0 - 9 -
04265 รพ.สต.ดอนหัน หมู่ที่ 01 ตำบลดอนหัน 3,413 3,413 0 - 0 -
04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 05 ตำบลดอนหัน 3,560 3,560 0 - 3 -
04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลศิลา 3,171 3,171 0 - 16 -
04268 รพ.สต.ศิลา หมู่ที่ 09 ตำบลศิลา 4,466 4,466 0 - 9 -
04269 รพ.สต.บ้านเป็ด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป็ด 8,957 8,957 0 - 55 -
04270 รพ.สต.หนองตูม หมู่ที่ 04 ตำบลหนองตูม 5,714 5,714 0 - 1 -
04271 รพ.สต.บึงเนียม หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเนียม 3,726 3,726 0 - 6 -
04272 รพ.สต.โนนท่อน หมู่ที่ 02 ตำบลโนนท่อน 5,799 5,799 0 - 15 -
12272 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 7,489 7,246 243 3.24 71
12273 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 19,312 11,599 7,713 165
12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 1,006 1,005 1 0.10 12 1.19
13777 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 190,817 149,075 78.12 41,742 10,579
14584 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 3,231 3,227 4 0.12 23
14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 2,680 2,680 0 - 19 -
14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 4,642 4,642 0 - 28 -
14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 3,280 3,278 2 0.06 36 1.10
14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 14,974 14,974 0 - 128 -
15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 7,749 7,749 0 - 89 -
15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8,121 8,042 79 0.97 195
23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,307 2,307 0 - 24 -
23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 11,946 11,946 0 - 123 -
23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 2,378 2,378 0 - 14 -
77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข 2,423 2,423 0 - 60 -
77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 2,663 2,663 0 - 6 -
รวม404,215354,43187.6849,78412.3211,9822.96

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000