ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4001 เมืองขอนแก่น 3,229,313 2,329,442 72.13 899,871 91,209
4002 บ้านฝาง 245,500 245,460 40 0.02 942
4003 พระยืน 161,086 161,085 1 0.00 324
4004 หนองเรือ 402,227 380,041 22,186 1,231
4005 ชุมแพ 756,820 756,288 532 0.07 1,834
4006 สีชมพู 285,563 285,559 4 0.00 832
4007 น้ำพอง 482,522 482,410 112 0.02 1,554
4008 อุบลรัตน์ 200,357 200,355 2 0.00 783
4009 กระนวน 309,313 306,125 3,188 1.03 1,860
4010 บ้านไผ่ 437,801 428,255 9,546 2.18 1,188
4011 เปือยน้อย 107,130 105,525 1,605 1.50 124
4012 พล 459,774 425,886 33,888 17,089
4013 แวงใหญ่ 123,605 122,715 890 0.72 170
4014 แวงน้อย 174,300 173,587 713 0.41 237
4015 หนองสองห้อง 321,612 321,604 8 0.00 283
4016 ภูเวียง 383,113 383,108 5 0.00 921
4017 มัญจาคีรี 307,109 307,100 9 0.00 373
4018 ชนบท 276,220 261,930 14,290 13,101
4019 เขาสวนกวาง 186,718 186,673 45 0.02 457
4020 ภูผาม่าน 103,164 102,959 205 0.20 454
4021 ซำสูง 142,956 134,592 8,364 353
4022 โคกโพธิ์ไชย 78,587 77,647 940 1.20 53
4023 หนองนาคำ 101,614 101,612 2 0.00 82
4024 บ้านแฮด 222,145 221,886 259 0.12 808
4025 โนนศิลา 87,309 87,229 80 0.09 503
4029 เวียงเก่า 60,774 60,774 0 - 116 -
รวม9,646,6328,649,84789.67996,78510.33136,8811.42

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000