ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4001 เมืองขอนแก่น 404,215 354,431 87.68 49,784 11,982
4002 บ้านฝาง 46,478 46,476 2 0.00 148
4003 พระยืน 18,313 18,313 0 - 9 -
4004 หนองเรือ 56,095 56,091 4 0.01 177
4005 ชุมแพ 114,466 114,217 249 0.22 281
4006 สีชมพู 48,073 48,071 2 0.00 67
4007 น้ำพอง 76,321 76,318 3 0.00 252
4008 อุบลรัตน์ 31,453 31,453 0 - 70 -
4009 กระนวน 48,984 48,983 1 0.00 307
4010 บ้านไผ่ 71,164 70,694 470 0.66 176
4011 เปือยน้อย 13,134 13,025 109 0.83 17
4012 พล 73,168 73,168 0 - 212 -
4013 แวงใหญ่ 20,791 20,788 3 0.01 21
4014 แวงน้อย 28,365 28,359 6 0.02 28
4015 หนองสองห้อง 48,758 48,758 0 - 74 -
4016 ภูเวียง 53,606 53,606 0 - 140 -
4017 มัญจาคีรี 62,432 62,425 7 0.01 63
4018 ชนบท 43,294 43,205 89 0.21 91
4019 เขาสวนกวาง 24,491 24,464 27 0.11 42
4020 ภูผาม่าน 10,281 10,281 0 - 60 -
4021 ซำสูง 17,748 17,714 34 0.19 38
4022 โคกโพธิ์ไชย 16,967 16,967 0 - 10 -
4023 หนองนาคำ 18,263 18,263 0 - 21 -
4024 บ้านแฮด 39,753 39,751 2 0.01 143
4025 โนนศิลา 18,856 18,851 5 0.03 130
4029 เวียงเก่า 11,089 11,089 0 - 30 -
รวม1,416,5581,365,76196.4150,7973.5914,5891.03

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000