ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4401 เมืองมหาสารคาม 1,019,792 992,393 27,399 2.69 25,939
4402 แกดำ 140,221 139,486 735 0.52 92
4403 โกสุมพิสัย 386,654 382,367 4,287 1.11 664
4404 กันทรวิชัย 255,082 254,114 968 0.38 226
4405 เชียงยืน 268,994 267,615 1,379 0.51 856
4406 บรบือ 477,077 476,501 576 0.12 457
4407 นาเชือก 234,801 234,720 81 0.03 380
4408 พยัคฆภูมิพิสัย 357,651 354,335 3,316 0.93 648
4409 วาปีปทุม 507,716 507,410 306 0.06 852
4410 นาดูน 156,315 155,870 445 0.28 360
4411 ยางสีสุราช 180,554 179,985 569 0.32 245
4412 กุดรัง 112,235 112,212 23 0.02 94
4413 ชื่นชม 67,910 67,458 452 0.67 28
รวม4,165,0024,124,46699.0340,5360.9730,8410.74

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000