ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
4601 เมืองกาฬสินธุ์ 821,720 821,651 69 0.01 4,792
4602 นามน 183,135 183,111 24 0.01 503
4603 กมลาไสย 452,213 452,210 3 0.00 1,088
4604 ร่องคำ 80,439 80,419 20 0.02 90
4605 กุฉินารายณ์ 518,743 518,618 125 0.02 1,414
4606 เขาวง 222,698 222,568 130 0.06 839
4607 ยางตลาด 573,259 573,202 57 0.01 1,050
4608 ห้วยเม็ก 233,684 233,648 36 0.02 905
4609 สหัสขันธ์ 188,170 188,151 19 0.01 456
4610 คำม่วง 298,299 287,158 11,141 3.73 11,422
4611 ท่าคันโท 178,691 178,691 0 - 951 -
4612 หนองกุงศรี 245,739 245,721 18 0.01 505
4613 สมเด็จ 305,699 305,687 12 0.00 1,014
4614 ห้วยผึ้ง 144,372 144,370 2 0.00 262
4615 สามชัย 80,230 80,230 0 - 34 -
4616 นาคู 180,373 180,290 83 0.05 364
4617 ดอนจาน 125,829 123,263 2,566 2.04 126
4618 ฆ้องชัย 112,334 111,009 1,325 1.18 1,224 1.09
รวม4,945,6274,929,99799.6815,6300.3227,0390.55

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000