Point OP/PP Individual Data 2559


ตารางที่ 1 Point OP/PP Individual Data
ปีงบประมาณ 2559 แยกรายจังหวัด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

จังหวัด
ทั้งหมด
(records)
ถูกต้อง
(records)
OP visit
(records)
OP visit
1 ครั้ง/วัน
Add-On
รวมคะแนน
4000 ขอนแก่น 1,853,871 1,771,517 1,498,262 1,483,539 35,712 1,519,251
4400 มหาสารคาม 1,057,783 1,057,046 821,438 804,637 20,096 824,733
4500 ร้อยเอ็ด 1,628,979 1,601,699 1,269,288 1,251,553 31,640 1,283,193
4600 กาฬสินธุ์ 1,163,763 1,163,019 959,112 947,465 23,846 971,311
รวม5,704,3965,593,2814,548,1004,487,194111,2944,598,488
ที่มา :  - การประมวลผล ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูล สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
356/1 ชั้น 3 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000