32

รายงานที่พัฒนาแล้ว รองรับการใช้งานสำหรับหน่วยบริการ ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์

87

โรงพยาบาล ในพื้นที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้

849

จำนวน หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ปรากฏชื่อในรายงานต่างๆ ผ่านระบบ MIS NHSO7

5,140,293

เพื่อให้ ประชาชน ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์ ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม

Monitor

การติดตามผลและประเมินผลข้อมูลและกองทุนย่อยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

OP/PP Individual Data

Summary Report จากระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

แพทย์แผนไทย

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการเบิกจ่าย Fee Schedule (งานแพทย์แผนไทย)

QOF

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) 2563

ทันตกรรม

การชดเชยค่าบริการ : ฟันเทียม เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทันตกรรมหญิงมีครรภ์


LTC

ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการตาม Care Plan (การบันทึก ADL เมื่อดูแลครบ 9 เดือน)

รายงานการโอนเงิน

DEMO - ทดสอบระบบรายงานการโอนเงิน แยกกองทุนย่อย รายเดือน (เลือกหน่วยบริการ)

ข้อมูลประชากร

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ ความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายงานการโอนเงิน

Summary Report จากระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

MIS-Hos

ระบบรายงานสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

QOF เกณฑ์กลาง

ระบบสารสนเทศตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) พัฒนาโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

NHSO Applications

โปรแกรม/application ที่เกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  • All
  • IP
  • OP/PP
  • Finance
  • Others

e-Claim

ระบบบันทึกข้อมูลบริการทางการแพทย์

OP/PP Individual Data

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

ค้นหาหน่วยบริการ

ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Budget Report

ระบบรายงานการโอนเงิน สปสช.

ตรวจประเมินขึ้นทะเบียน

ระบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2564

Webboard

กระดานข่าว สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

Seamless for DMIS

ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ

CPP : Contracting Provider Profile

ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ

งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

ระบบบันทึกค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน