บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น


นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น

ภก.ณรงค์ อาสายุทธ

รองผู้อำนวยการเขต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น

 

งานนโยบายและยุทธศาตร์

นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ

นางสุพรรณี ซีแลนเดอร์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายพชระ น้อยสมบัติ

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายอภิสิทธิ์ คุณทะวงษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

งานสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

นายวีระศักดิ์ ชนะมาร

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ

ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายธัญญ์นิธิ วีรพัฒน์โสภณ

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายภาคภูมิ คนรู้

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.กุสุมา ดวงท้าวเศษ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

งานสนับสนุนการมีส่วนร่วม การคุ้มครองสิทธิและการสื่อสารหลักประกันสุขภาพ

นางสายใจ สายปัญญา

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ

นางพัชรี สุปัญญา

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางกนกวรรณ ยศธสาร

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.ขวัญเรียม นิลวงค์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.วรทญากร จินดามัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

งานสนับสนุนและกำกับติดตามประเมินผล (M&E) กองทุนหลักประกันสุขภาพ

นางนาฏญา สังขวัฒน์

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ

น.ส.ภาวิกา ภัทรธิชาสกุล

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.สุฑารัตน์ สัตตะวุธ

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายณัฐพล ชัยศิริถาวรกุล

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.พฤกษาษร เชื้อสุภา

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.ปริญฑรัตน์ ปุญญะมาตย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

งานสนับสนุนองค์กร

น.ส.กิตติยา โชติกล่อม

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.กาญจนา สัตนาโค

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.ศรัญญา ทิพย์รัตนมงคล

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายพสิษฐ์ จิระสุขไพศาล

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

นายรุ่งเรือง ผาบจันดา

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

น.ส.ดวงมณี ภูโยฮาต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565