ธ. & สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จับมือ ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและพัมนาข้อมูลการเงินการคลังสองฝ่ายเดินหน้าสร้างความเข้าใจ ไร้ปัญหาประสานข้อมูล


วันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น มีการประชุมหารือคณะทำงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีทีมคณะทำงานการเงินการคลัง (CFO) จากเขตสุขภาพที่ 7  กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์  และ คณะทำงานด้านการเงินการคลังของเขต ร่วมประชุมกับ ทีมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ที่นำโดย นายแพทย์พิเชฏฐ  ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการ นางสาววนิดา วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายแพทย์วัฒนชัย  สุแสงรัตน์ ที่ปรึกษา  
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของเขต 7 ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องการกันเงินเดือนจากงบประมาณรายหัวเพื่อใช้ปรับเกลี่ยในระดับเขต ที่ประชุมมีมติไม่มีกันเงินเดือนในระดับเขต  และได้มอบให้แต่ละสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปปรับตัวเลขเงินเดือนของแต่ละหน่วยบริการภายในจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)  ในภาพรวมจังหวัดเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยแต่ละจังหวัดต้องดำเนินการจัดทำตัวเลขเงินเดือนในแต่ละหน่วยบริการ  
ทั้งนี้มีข้อเสนอเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามกำกับการคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนี้
     1. สปสช. ควรสรุปการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกองทุน เป็นรายปี แจ้งให้ทางสำนักงานเขตฯ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และหน่วยบริการให้รับทราบข้อมูลด้วย
2. ให้ร่วมกันติดตามการส่งข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP) และข้อมูลผู้ป่วยใน ของหน่วยบริการ โดยผู้ตรวจฯ จะติดตามให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ส่งข้อมูล ให้ดำเนินการส่งข้อมูลอย่างเร่งด่วน
3. สปสช. ต้องจัดทีมเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ทำดี และปรามหน่วยงานที่บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก
4. การบริหารจัดการเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายเรื่องงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามแผน  รวบรวมส่งให้สำนักงานเขตฯ และ  สปสช. เขต 7 เพื่อใช้ติดตามผลความก้าวหน้าต่อไป

การประชุมครั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยที่ประชุมมีมติจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ระหว่างนี้ให้คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องประชุม สรุปการจัดทำข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอในการประชุม หลังจากนั้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 จะนำข้อเสนอและมติที่ประชุมนำเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น (อปสข.) เพื่อพิจารณาต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน