National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

เอกสารประกอบการประชุม สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 14/02/2567
การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 10/11/2566
ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (3กองทุ่น) ปี 2567 10/11/2566
เอกสารฟอร์มการขอเข้าใช้งานระบบ สปสช. การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผ่านการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) 13/03/2566
เอกสารการจัดการผู้ใช้งานในระบบ สปสช. การอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับค่าบริการสาธารณสุข หน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 20/07/2566
ประชุมหน่วยบริการกำกับติดตามการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เฉพาหน่วยบริการในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น) 10/07/2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายบทบาทท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ (ผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) และสนับสนุนบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Harmonization)” 22/12/2565
เอกสารประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสารณสุข ปีงบประมาณ 2566 25/11/2565
แนวทางการขออนุมัติก่อนการผ่าตัดสำหรับบริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (PA) 06/08/2565
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 รายการใหม่และที่มีการปรับเปลี่ยนและรายการเดิม 15/10/2563
แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ 19/12/2562
เอกสารประกอบการประชุม วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 04/08/2562
ระบบการจัดการข้อมูล Username/Password และขอ Username/Password ของ สปสช. 13/08/2562
เอกสารประกอบการประชุม การบูรณาการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 24/01/2562
แนวทางการบริหารจัดการงบค่าบริการแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ 2562 14/01/2562
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาการเด็กหรือโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (15/11/2561) 14/11/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพบริการ2562 30/10/2561
เอกสารประกอบการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนและระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2562 11/10/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รร ตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม) 01/08/2561
สรุปรวมรับฟังความคิดเห็น ระดับเขต (ประเด็นที่1และ 2) 01/08/2561