ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับพื้นที่


วันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น มีการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนควบคุมคุณภาพฯ ซึ่งมี รศ. นพ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมีตัวแทนจากคณะอนุกรรมการ คือ พญ.นาตยา มิลล์ รพศ.ขอนแก่น นพ.สุพัฒน์ ธาตุเพชร รพ.กลมลาไสย พญ.สุพัตรา สมจิตต์ รพศ.ขอนแก่น และ ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์ รพ.ศรีนครินทร์ ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงาน ร่วมด้วยตัวแทนจากทีมเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข (มาตรา 41 ) จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด มาร่วมให้ข้อมูล

จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ากรณีที่พบมากที่สุดคือ สูติกรรม ซึ่งเกิดจากการคลอดแล้วติดไหล่ การคลอดแล้วบุตรทุพพลภาพ จำนวนประมาณ 53% รองลงมาเป็นศัลยกรรม 19% อายุรกรรม 16% กุมารเวช 7% และ กรณีการทำหมันแล้วตั้งครรภ์ 5% ที่เหลือเป็นกรณีอื่นๆ

ดังนั้นประเด็นที่ต้องพิจารณาในเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างเร่งด่วน คือ การดูแลมาตรฐานการแพทย์ด้านสูติกรรม คือ การคลอดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือมากที่สุด

ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้แล้ว จะได้นำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุณภาพฯ ระดับเขต และ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต 7 ขอนแก่นต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน