คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) ลงพื้นที่เยี่ยม เขต 7 ขอนแก่น


วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) นำโดย นายแพทย์เปล่ง ทองสม ประธานอนุกรรมการ นายคัมภีร์ สมใจ นพ.ล้วน บูชากรณ์ ศ.พลโทพิศาล เทพสิทธา อนุกรรมการ พร้อมด้วย นายบรรจง อาภาอดุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และทีมงาน โดยมี นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นางสาววนิดา วิระกุล พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และโรงพยาบาลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

การเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยประเด็นที่จะเข้าเยี่ยมประกอบด้วย :

1. การบริการค่าใช้จ่่ายเฉพาะ : การบริหารโรคเฉพาะ เช่น การผ่าตัดโรคตาต้อกระจก 
2. การบริการแพทย์แผนไทย : จ.ขอนแก่น
3. ติดตามการดำเนินงานงบค่าเสื่อม (งบประมาณที่เบิกจ่ายในลักษณะการลงทุน) 
4. ติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายบัญชี 6 / บัญชี 7

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน