เขต ร้อยแก่นสารสินธุ์ เจ๋ง ขยายงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เต็มพื้นที่แล้ว


วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และคณะ การดูงานในครั้งนี้มีพยาบาลและผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และเภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลประจำจังหวัด 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด พร้อมทั้ง เภสัชกรและพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะให้การต้อนรับ

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ บรรยายว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้น จะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการดูแลที่บ้านในพื้นที่ที่คุ้นเคย ชาวอีสานส่วนใหญ่หากจำต้องเสียชีวิตส่วนใหญ่จะขอไปเสียชีวิตที่บ้าน เนื่องจากความผูกพันในเครือญาติ การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านจะให้ผู้ป่วยทราบอาการและมีส่วนร่วมในการรักษา และเน้นการเป็นเครือข่ายการดูแลในโรงพยาบาลทุกระดับ และเป็นการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อสม. จิตอาสา ฯลฯ

หลักการสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือ ต้องทำให้ผู้ป่วยและญาติมั่นใจว่าถึงโรคที่เป็นจะรักษาไม่ได้ แต่จะมีทีมดูแลสุขภาพให้สุขสบายจนกว่าจะเสียชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้าน และต้องมีระบบการดูแลในชุมชน ดังนั้นจึงต้องพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อเข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถดูแลและให้เสียชีวิตที่บ้านได้ตามที่ต้องการ และต้องมีการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาโอปิออยด์ (ยาที่มีส่วนประกอบของมอร์ฟีนใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อลดอาการเจ็บปวด เหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเหมาะสม

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยการสร้างเครือข่ายการดูแลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลในเขตพื้นที่อื่นๆ ได้ ยังยังมีการพัฒนาระบบส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง.

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน