National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เริ่มกระบวนการคัดเลือกและสรรหา

 

สปสช. เริ่มกระบวนการคัดเลือกและสรรหา บอร์ด สปสช. สมัยวาระ พ.ศ. 2567 – 2571

ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี (ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ)

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 30 คน (บอร์ดหลักฯ) 

ทำหน้าที่ : กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

องค์ประกอบกรรมการ  - โดยตำแหน่ง 9 คน

   - ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน

   - ผู้แทนองค์กรเอกชน 5 คน

   - ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ 5 คน

   - ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน

 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ จำนวน 35 คน (บอร์ดควบคุมฯ) 

ทำหน้าที่ : ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ

องค์ประกอบกรรมการ  - โดยตำแหน่ง 4 คน

- ผู้แทนสภาวิชาชีพ 5 คน

- ผู้แทน รพ. เอกชน 1 คน

- ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน

- ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ 3 คน

- ผู้แทนราชวิทยาลัยเฉพาะทาง 4 คน

- ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 3 คน

- ผู้แทนองค์กรเอกชน 5 คน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน

ระยะเวลาดำเนินการคัดเลือกและสรรหา 

12 ก.พ. – 11 เม.ย. : ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้แทน

(อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ราชวิทยาลัย)

19 ก.พ. – 22 มี.ค. : ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ในระบบฯ

7 พ.ค. : คัดเลือกระดับประเทศผู้แทน อปท. รูปแบบอื่น (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

8 พ.ค. : คัดเลือกระดับประเทศผู้แทนเทศบาล อบต. อบจ. / รพ.เอกชน

9 พ.ค. : คัดเลือกระดับประเทศ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ /ผู้ประกอบการโรคศิลปะ

10 พ.ค. : คัดเลือกระดับประเทศ ผู้แทนองค์กรเอกชน

13 พ.ค. : สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ บอร์ดหลัก

14 พ.ค. : สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ บอร์ดควบคุม

15 พ.ค. : เสนอ ครม. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

สปสช. ดำเนินการโดยสร้างการมีส่วนร่วม มีธรรมาภิบาล โปร่งใส่ สร้างความเป็นธรรม และตรวจสอบได้

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1-13

และฝ่ายพัฒนากฎหมาย สปสช. โทร. 06 1398 8417 โทร 06 1398 8417

 

#30บาทอัปเกรด #30bahtupgrade #สปสช #30บาทรักษาทุกโรค #สิทธิบัตรทอง #สิทธิ30บาท #บัตร30บาท #NHSO #สายด่วน1330