National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณี “รากฟันเทียม”

 ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดรากฟันเทียม ที่มีข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายถูกปฏิเสธการจ่ายชดเชย เนื่องจากข้อมูลการขอรับค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณี “รากฟันเทียม” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.0012.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง